1074 Budapest, Dohány u. 67. | Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 10:00 - 18:00 | +36 1 696-0721

Lowepro és JOBY szerviz

Lowepro és JOBY szerviz

 

GARANCIA
Ötven éve a Lowepro termékeit úgy tervezzük és alkotjuk meg, hogy azok a világ legjobb minőségű védőtokjainak és táskáinak élvonalát képviseljék. A minőség és a vevők elégedettsége a legfontosabb irányelvünk.

MIT JELENT A KORLÁTOZOTT VÁSÁRLÓI GARANCIA?
A korlátozott vásárlói garancia a Lowepro termékeire vonatkozóan, azok újkori vásárlóit illeti bármilyen anyaghiba, illetve gyártásból eredő hiba esetén. Ez a garancia nem befolyásolja, illetve nem módosítja a Lowepro viszonteladó által vállalt bármilyen garanciát, valamint más, ide vonatkozó, törvény által biztosított jogot.

MILYEN HOSSZÚ IDŐTARTAMRA VONATKOZIK A GARANCIA?
Ez a garancia az új Lowepro termék eredeti vásárlóját illeti mindaddig, míg a termék annak tulajdonában van.

MI AZ, AMIRE A GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ?
Ez a garancia nem érvényesíthető az olyan hibákra, melyek a nem megfelelő kezelés, gondatlanság, nem az előírásoknak megfelelő használat, módosítás, illetve sérülésből adódik; emellett a garancia nem érvényesíthető az anyagok természetes elhasználódásából adódó hibákra (például a cipzár elhasználódására, a szövet kopására, stb.). Idővel még egy Lowepro táska is elhasználódhat! Ugyanakkor a garancia kizárja a személyes vagyontárgyakban – közvetlenül, vagy közvetetten – keletkező károk megtérítésére vonatkozó igények teljesítését.

HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ A JÓTÁLLÁSI IGÉNY?
A terméket el kell juttatni hivatalos Lowepro képviselethez a hiba megállapításához és kivizsgálásához. A Lowepro nem érvényesíti a garanciaigényt, ha annak feltételei nem teljesülnek. Magyarországi vásárlóink számára a Lowepro termék eredeti vásárlási helyén, illetve kapcsolat oldalunkon keresztül magyarországi képviseletünk segítségével ismerhető meg a termék garanciájának érvényesítési folyamata. A visszajelzés így az Olympus Czech Group sro. magyarországi fiókirodájától érkezhet. Nemzetközi garanciaigény esetén elsőként a vásárlás helyének megfelelő viszonteladónkkal kérjük felvenni a kapcsolatot. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, egyeztessen az ország hivatalos Lowepro forgalmazójával, vagy küldjön üzenetet az imaging.uk@vitecgroup.com email címre.

MIT TESZ A LOWEPRO A GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSEKOR?
A termék vizsgálata és az anyaghiba, illetve gyártási hiba felismerése után – saját döntésünk alapján – ingyenesen javítjuk, vagy cseréljük a Lowepro terméket. Ha a termék már nem elérhető, csere esetén azonos értékű, hasonló termékre cseréljük a hibás terméket.

A HELYILEG ALKALMAZOTT JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE HOGYAN TÖRTÉNIK?
Ez a garancia speciális jogokat ad a termék vásárlójának – emellett a vásárlókat megillető, országonként eltérő fogyasztói jogok ugyancsak érvényesíthetők. Ez a garancia nem befolyásolja a fogyasztási cikkek megvásárlásával megszerezhető, a vásárlás helyének megfelelő további jogokat, illetve az EC Directive 1999/44/EC direktívákra vonatkozó nemzeti jogszabályok korlátozás nélküli alkalmazását.
 Fontos tudnivalók szervizéssel kapcsolatban:
Ha nincs lehetősége szervizátvevő helyünket személyesen felkeresni, garanciális készülékét leadhatja javításra a vásárlás helyén is, ahol kötelesek azt felénk továbbítani. Egyéb esetben feladhatja szerviz átvevő helyünk címére postán. Lehetőleg csak a készüléket adja fel, minden ki- és levehető tartozéka nélkül, mellékeljen hozzá egy rövid hiba leírást elérhetőségekkel (név, cím, telefonszám), a készülékhez tartozó vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát. A szerviz szolgáltatás átfutási ideje a beérkezéstől számítva kb. három hét.

Az egyes készülékekre vonatkozó garanciális idő, függ a termék vételárától:

A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

Szervizünk fizetős javítást csak bevizsgálás és árajánlat küldés után vállal. A részletekről érdeklődjön kollégáinknál.

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét a javító szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos főbb tudnivalókra és feltételekre.

 • A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
  Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

  Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény számlával (eredeti, másoltat, digitális formátumban, e-mailben elküldött) érvényesíthető. Ennek hiányában a garanciális javítás elutasításra kerül.

A  fogyasztó a  kijavítás iránti igényét választása szerint a  vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Frissítve: 2021.01.06.


Az esetleges házhozszállítás díja utánvéttel bruttó 2.490.- Ft.
Amennyiben nincs lehetősége készülékét személyesen leadni, beküldheti postai úton is. Kérjük kizárólag a terméket küldje, annak minden le- és kivehető tartozéka nélkül, mellékelve egy rövid hibaleírást elérhetőséggel (név, cím, telefonszám), pontos számlázási és házhozszállítás esetén szállítási cím megadásával. A szerviz szolgáltatás átfutási ideje a beérkezéstől számítva kb. három hét.