1074 Budapest, Dohány u. 67. | Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 10:00 - 18:00 | +36 1 696-0721

Általános tudnivalók a szervizzel kapcsolatban

Fontos tudnivalók szervizéssel kapcsolatban:

Ha nincs lehetősége szervizátvevő helyünket személyesen felkeresni, garanciális készülékét leadhatja javításra a vásárlás helyén is, ahol kötelesek azt felénk továbbítani. Egyéb esetben feladhatja szervizátvevő helyünk címére postán. Lehetőleg csak a készüléket adja fel, minden ki- és levehető tartozéka nélkül, mellékeljen hozzá egy rövid hiba leírást elérhetőségekkel (név, cím, telefonszám), a készülékhez tartozó eredeti jótállási jegyet és a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát. A szerviz szolgáltatás átfutási ideje a beérkezéstől számítva kb. három hét.

Amenniyben a készüléket személyesen adja le átvevőhelyünkön,  valamint épp rendelkezésre áll szabad cserekészülék, úgy azt az ügyfél díjmentesen kérheti a javítás idejére.

Az egyes készülékekre vonatkozó garanciális idő, függ a termék vételárától:

A jótállás időtartama:
    a)     10.000.- forintot elérő, de 250.000.- forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
    b)    250.000.- forint eladási ár felett három év.

Szervizünk fizetős javítást átalánydíjas szolgáltatás keretében vállal, ami hibától függetlenül kizárólag a készülék típusától függ. A javítási díj fedezi a teljes szerviz szolgáltatást, ami tartalmaz egy teljes átvizsgálást, a hibák kijavítását, külső-belső tisztítást és fél év teljes körű garanciát is biztosít, amit kiadási bizonylat és a számla együttes bemutatása mellett vehet igénybe.
Márkavédelmi okokból alkatrészt kiadni nem áll módunkban! Hibás vagy hiányzó alkatrészt kizárólag a márkaszerviz cserél fizetős szerviz szolgáltatás keretében.

A párhuzamos importokkal (úgynevezett "szürke importokkal") kapcsolatos tájékoztatás
A párhuzamos import áruknak többnyire kereskedelmi behozatalát jelenti olyan értékesítési útvonalon, amelyet a gyártó nem engedélyezett. A gyártó értékesítési hálózatát szándékosan elkerülik. A „szürke importként“ is ismert párhuzamos importok az Olympus vállalat beleegyezése nélkül történnek, és ezeket a termékeket hivatalosan nem tervezik Európában értékesíteni.

Bővebben -->

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét a javító szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos főbb tudnivalókra és feltételekre.

 • A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
  Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

  Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

  A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

  A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

  A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

  A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

  Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

  A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

  A  fogyasztó a  kijavítás iránti igényét választása szerint a  vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

  A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
  A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Frissítve: 2022.04.01.


Az esetleges házhozszállítás díja utánvéttel bruttó 2.100.- Ft.
Amennyiben nincs lehetősége készülékét személyesen leadni, beküldheti postai úton is. Kérjük kizárólag a készüléket küldje, annak minden le- és kivehető tartozéka nélkül, mellékelve egy rövid hibaleírást elérhetőséggel (név, cím, telefonszám), pontos számlázási és házhozszállítás esetén szállítási cím megadásával. Kérjük mellékeljen még egy írásos nyilatkozatot, miszerint a fent említett javítási költséget elfogadja, ennek hiányában ugyanis nem áll módunkban a szerviz szolgáltatást elkezdeni! A szerviz szolgáltatás átfutási ideje a beérkezéstől számítva kb. három hét.

Amennyiben postai úton küldi be készülékét, javasoljuk töltse ki és mellékelje a következő adatlapot:
 

Olympus szerviz hibabejelentő adatlap Olympus javítási árlista 2024.04.10-től

 


Márkaszervizünk: